Algemene voorwaarden

Verlopen

Algemene voorwaarden

 

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van Putoshan. Als je afspreekt voor een behandeling bij Putoshan, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

De voorwaarden zijn gebaseerd op het voorbeeld dat de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur (de vakvereniging waar Putoshan lid van is) heeft opgesteld.

 

Een korte samenvatting van de meest relevante voorwaarden:

 • Putoshan behandelt je naar beste inzicht en vermogen, maar kan natuurlijk niet garanderen dat de behandeling bij jouw specifieke probleem een positief resultaat zal hebben.
 • Je zorgt ervoor dat Putoshan op de hoogte is van zaken die de behandeling of het behandelresultaat kunnen beïnvloeden, bijv. mogelijke zwangerschap of medicijngebruik.
 • Je gaat akkoord met de tarieven die Putoshan hanteert.
 • Als je een afspraak voor een consult niet na kunt komen, kan je deze tot uiterlijk 24 uur van te voren wijzigen of afzeggen. Zeg je niet tijdig af, dan brengt Putoshan de gereserveerde tijd bij je in rekening.
 • Je betaalt aan het einde van een consult, bij voorkeur via de pin-automaat van de praktijk.
 • Mocht directe betaling niet lukken, dan betaal je binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 • De factuur ontvang je per email; als je een aanvullende verzekering hebt kan je de factuur doorsturen naar je ziektekostenverzekeraar om een (gedeeltelijke) vergoeding aan te vragen.
 • Als je akkoord bent gegaan met het voorschrijven van Chinese kruiden als onderdeel van je behandeling, dan verplicht je je om de voor jou bestelde kruiden ook af te nemen.
 • Wat betreft privacy: Putoshan gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens, en houdt zich aan de wettelijk geldende regels.
 • In overeenstemming met deze wettelijke regels wordt je dossier tot 15 jaar na afloop van je laatste behandeling bewaard. Je hebt het recht je gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen.
 • Heb je klachten dan bespreken we die in eerste instantie samen. Hopelijk komen we er op die manier samen uit, maar mocht dat niet lukken, dan is er een formele klachtenroute.

 

Algemene Voorwaarden voor Putoshan, Chinese Geneeskunst voor Vrouwen

Gebaseerd op: Algemene Voorwaarden NVA, mei 2018

 

 

Praktijknaam:   Putoshan (AGB-code 90(0)50720)
Eigenaar (lid NVA):   Jente Klok (AGB-code 90041899)
Vestigingsadres:   Kleine Rozenstraat 13 B, 9712 TL Groningen
KvK-nummer:   50643347
Datum:   5 maart 2021

 

 

 

Artikel 1. Algemeen

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten m.b.t. levering van diensten en goederen van Putoshan.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst diensten of goederen afneemt van Putoshan.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke gezondheidsklachten van de Cliënt tegen te gaan.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Als Putoshan niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Putoshan in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Putoshan en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 

 1. Hieronder wordt verstaan dat de Cliënt een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Putoshan tot een enkele dan wel volledige behandeling.
 2. Putoshan is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien de Cliënt op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Cliënt om reeds door Putoshan verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

 

Artikel 3. Prijzen

 

 1. De Cliënt wordt geacht de door Putoshan gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.
 2. Betaling dient te geschieden aan het einde van het consult, bij voorkeur via de pin-automaat van Putoshan, of anders contant. De factuur (pdf-formaat) wordt binnen 24 uur na afloop van het consult per email verstuurd naar het mailadres dat de Cliënt daarvoor verstrekt heeft.
 3. Is betaling aan het einde van het consult niet mogelijk, dan vindt deze plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer.
 4. Putoshan is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door Putoshan verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan de Cliënt door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.
 5. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.
 6. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Putoshan, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de Cliënt geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
 7. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. De Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Putoshan echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Cliënt worden verhaald. De Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 9. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Cliënt van alle bestelde goederen. Door Putoshan geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 

 1. Putoshan zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Putoshan aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Putoshan worden verstrekt. Putoshan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Putoshan is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Putoshan is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
 4. Putoshan is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
 5. Indien Putoshan aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Putoshan beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van Putoshan is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Putoshan is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Putoshan aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Putoshan toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Putoshan is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Putoshan.
 8. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is Putoshan voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Artikel 5. Verwerking van gegevens

 

 1. In het kader van de AVG worden persoons- en medische gegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst (de grondslag).
 2. De gegevens worden na de laatste behandeling 15 jaar bewaard tenzij de Cliënt zelf, schriftelijk, aangeeft dat de gegevens eerder moeten worden vernietigd.
 3. De Cliënt heeft recht op inzage, correctie, verwijdering van de eigen gegevens (dataportabiliteit).
 4. Digitale persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die met state-of-the art software/hardware en sterke wachtwoorden kan worden ontsloten.
 5. Behandelovereenkomsten worden bij het papieren dossier gevoegd.
 6. Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkersovereenkomst zoals bedoeld onder de AVG gesloten.
 7. Alle verwerkte gegevens en het doel van de verwerking liggen vast in een Verwerkingsregister zoals bedoeld onder de AVG. Deze is op aanvraag in te zien.

 

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is Putoshan de eerste aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een Cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Komen wij er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur worden ingeschakeld, waarbij Putoshan is aangesloten. In voorkomende gevallen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA).
 3. Bij een geschil tussen Cliënt en Putoshan over de behandeling heeft de Cliënt, na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris van de NVA, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de stichting Zorggeschil.
 4. Bij een geschil tussen Cliënt en Putoshan over de omgang met persoons- en medische gegevens heeft de Cliënt de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter of toezichthouder doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 7. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op https://www.putoshan.nl/algemene-voorwaarden-
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Cliënt.