Privacy

Verlopen

Privacyverklaring


Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Putoshan een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Putoshan werkt hoofdzakelijk met een dossier op papier. Dit dossier bevat je persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand, en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld je woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat, en andere zaken die tijdens een consult aan de orde zijn geweest. Of gegevens die —na je uitdrukkelijke toestemming— zijn opgevraagd bij je huisarts of een andere zorgverlener.

Putoshan doet haar best om je privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke en medische gegevens;
 • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot je gegevens hebben.

Als behandelaar is Putoshan gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA).

 

Geheimhouding
In principe heeft alleen je behandelaar toegang tot je dossier. In uitzonderingsgevallen geldt dat ook voor een aanwezige stagiair of —bij afwezigheid van je behandelaar— een waarnemer. Hiervoor wordt eerst je toestemming gevraagd. Behandelaar, stagiair en waarnemer hebben allen geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Communicatie
Voor communicatie is Putoshan bereikbaar via Signal (meest veilig), Whatsapp, sms of email (minst veilig). De veiligheid van online communicatie valt niet volledig te garanderen, dus houd hier rekening mee met je keuze voor een communicatiemiddel en de inhoud van je berichten.

 

De details van ons Privacybeleid vind je hieronder.

 

Privacybeleid

 

Hieronder vind je precies welke gegevens Putoshan van je noteert en waarvoor Putoshan deze gegevens gebruikt. Ook je wettelijke rechten worden genoemd.

 

Doel gegevensvastlegging

 • (para)medische behandeling
 • verwijzing
 • administratie, het maken van afspraken
 • innen van consultkosten
 • facturering t.b.v. cliënt
 • bestellen van gepersonaliseerde kruidenformules
 • verzenden nieuwsbrief
 • voldoen aan wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

 

Wij noteren in je dossier

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens

 • medische gegevens
 • relevante sociaal-maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon/werksituatie, hobby’s, sport)
 • contactgegevens van je huisarts, verloskundige of specialist

Bij minderjarigen jonger dan 16 jaar

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
 • schriftelijke toestemming voor behandeling van beide ouders

 

Bewaartermijn dossier

15 jaar na de laatste wijziging/toevoeging (verplichting volgens de WBGO)

 

Je gegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • (na je toestemming) om gepersonaliseerde kruidenformules voor je te bestellen;
 • (na je toestemming) om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • (na je toestemming) voor gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van je behandelaar;
 • (geanonimiseerd) voor gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
 • (geanonimiseerd) voor het maken van overzichten van behandelresultaten;
 • (na je toestemming) geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek;
 • als je behandelaar om een andere reden gebruik wil maken van je gegevens wordt hiervoor je toestemming gevraagd.

 

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van behandelingen
 • korte omschrijving van de behandeling (bijv. ‘consult acupunctuur’)
 • prestatiecode (bijv. 24104 acupunctuur)
 • kosten van het consult

Je ontvangt de zorgnota (pdf-formaat) per email op het opgegeven emailadres

 

Je rechten

 • Bij de intake / eerste afspraak vragen we je toestemming voor het vastleggen en verwerken van je gegevens;
 • We noteren je toestemming in je dossier;
 • We noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • Je hebt recht op intrekking van verleende toestemming;
 • Je hebt recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen van je gegevens (dataportabiliteit);
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan: allereerst bij je behandelaar, lost dat je klacht niet op, dan bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Wij wijzen je op ons privacybeleid en waar je dit kunt vinden.

 

Opslag van gegevens

 • Je dossier wordt bijgehouden op papier, en wordt opgeslagen in de behandelkamer van Putoshan.
 • Voor gegevens die digitaal worden bijgehouden (bijv. agenda, nota’s, gepersonaliseerde kruidenformules) maakt Putoshan gebruik van up-to-date hardware en software, beveiligd met sterke wachtwoorden.
 • Backup vindt plaats op cloud-services die aan AVG voldoen (Dropbox en iCloud).
 • Opslag van website en gerelateerde gegevens vindt plaats op de beveiligde servers van Outland Webdesign.

 

Website/Cookies

 • www.putoshan.nl maakt minimaal gebruik van cookies om de website beter te laten functioneren en om —op basis van geanonimiseerde gegevens door het maskeren van het laatste octet van het IP-adres— globale overzichten te verkrijgen van het gebruik van de website;
 • Hiervoor is Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld volgens deze handleiding;
 • Google Analytics is hierbij niet gekoppeld aan andere Google-diensten;
 • Door deze instellingen is het niet nodig om bezoekers van www.putoshan.nl expliciet toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

 

Digitale Nieuwsbrief

 • Voor het toesturen van de email-nieuwsbrief (max 4 x per jaar) wordt je toestemming gevraagd;
 • Geef je jezelf op voor de email-nieuwsbrief, dan worden je voornaam, achternaam en emailadres gevraagd;
 • Je kunt je via iedere nieuwsbrief afmelden.

 

Facebook